Så arbetar vi

Vår barnsyn grundar sig i att alla barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust att utvecklas och lära.

Barnens tankar och frågor är centrala i alla projekt och vi skapar stimulerande lärmiljöer som lockar till lek, kreativitet och skapande efter barnens intresse och behov. Pedagogerna har ett lyssnande förhållningssätt där barnens perspektiv har stor betydelse för verksamhetens innehåll. Tillsammans med barnen synliggör vi lärandet.

Vi använder utemiljön så mycket som möjligt, både vår egen trädgård och närmiljön. I närheten finns Jordbodalens grönområde, där vi går på upptäcktsfärd och ser världen ur barnens perspektiv. Vi studerar småkrypen på marken, känner på stenarna och tar vara på lärsituationer i vardagen. Allt sker i barnens egen takt.

På Elinebergs bibliotek lånar vi böcker, tittar på teaterföreställningar och har sagostunder. Vi jobbar mycket med digitala verktyg. Dator, surfplatta, kamera och bildkanon är en del av barnens vardag på förskolan.

Barnets utveckling

Varje barn ska känna sig värdefull och sedd utifrån sina styrkor.
Vi har tilltro och förväntningar på varje barns lärande och uppmärksammar barnens erfarenheter och framsteg. Barnens olika förutsättningar och behov ligger till grund för verksamhetens innehåll och planering.

Språket

VI lägger vi stor vikt vid att barnen ska utveckla sin språkliga förmåga. Språket är vårt främsta redskap för att minnas, tänka, dra slutsatser och skaffa nya kunskaper. Språket är även en grundläggande förutsättning för att få en fungerande dialog och ha ett fungerande samspel med sin omgivning. På förskolan finns ett litet bibliotek med böcker på olika språk som barnen kan låna hem.